[k12精品]2018_2019学年高中数学第三章三角恒等变换3.2简单的三角恒等变换学案新人教A版必修4

k12 精品 3.2 简单的三角恒等变换 [A 级 基础巩固] 一、选择题 1.函数 y= 3sin 2x+cos 2x 的最小正周期为( A. π 2 2π B. 3 C.π D.2π ) 解析:因为 y= 3sin 2x+cos 2x =2? 1 ? 3 ? sin 2x+ cos 2x? 2 ?2 ? π? ? =2sin?2x+ ?, 6? ? 2π 2π 所以最小正周期为 T= = =π . ω 2 答案:C 1 2 2.若函数 f(x)=-sin x+ (x∈R),则 f(x)是( 2 π A.最小正周期为 的奇函数 2 B.最小正周期为 π 的奇函数 C.最小正周期为 2π 的偶函数 D.最小正周期为 π 的偶函数 1-cos 2x 1 1 解析:f(x)=- + = cos 2x. 2 2 2 答案:D 3 ? π? ? π? 3.已知 cos?x- ?=- ,则 cos x+cos?x- ?的值是( 6? 3? 3 ? ? 2 3 A.- 3 2 3 B.± 3 C.-1 D.±1 ) ) 1 3 3 3 ? π? 解析 : cos x + cos ?x- ? = cos x + cos x + sin x = cos x + sin x = 3 3? 2 2 2 2 ? 1 ? 3 ? ? π? ? cos x+ sin x?= 3cos?x- 6 ?=-1. ? ? 2 2 ? ? 答案:C 4.若 sin(α + β )cos β -cos(α + β )sin β =0,则 sin(α +2 β )+sin(α K12 精品文档学习用 k12 精品 -2 β )等于( ) A.1 B.-1 C.0 D.±1 解析:因为 sin(α + β )cos sin α =0, 所以 sin(α +2 β )+sin (α -2 β )=2sin α cos 2 β =0. 答案:C π 5.若函数 f(x)=(1+ 3tan x)cos x,0≤x< ,则 f(x)的最大值是( 2 A.1 B.2 C. 3+1 D. 3+2 解析:f(x)=(1+ 3tan x)cos x= ) β -cos(α + β )sin β =sin(α + β - β )= ?1+ 3 sin x?cos x= 3sin x+cos x= ? ? cos x? ? ? π? 2sin?x+ ?. 6? ? π π π 2 因为 0≤x< ,所以 ≤x+ < π , 2 6 6 3 π π 所以当 x+ = 时,f(x)取到最大值 2. 6 2 答案:B 二、填空题 3 6.已知 α 为第二象限角,sin α = ,则 tan 2α =________. 5 3 4 2 解析:由 sin α = ,且 α 为第二象限角得,cos α =- 1-sin α =- , 5 5 sin α 3 2tan α 24 所以 tan α = =- ,tan 2α = =- . 2 cos α 4 1-tan α 7 24 答案:- 7 7.若 3sin x- 3cos x=2 3sin(x+φ ),φ ∈(-π ,π ),则 φ =________. 解析: 因为 3sin x- 3cos x=2 3? π π ,π ),所以 φ =- . 6 π 答案:- 6 8. 3 - =________. π π sin cos 18 18 1 1 ? 3 ? ? π ? 因为 φ ∈(- sin x- cos x?=2 3sin?x- 6 ?, ? ? 2 ?2 ? K12 精品文档学习用 k12 精品 π π cos - 3sin 18 18 解析:原式= = π π sin cos 18 18 π 3 π? π ?1 2? cos - sin ? 4sin 18 2 18? 9 ?2 = =4. 1 π π sin sin 2 9 9 答案:4 三、解答题 7 θ θ 9.已知 cos θ =- ,θ ∈(π ,2π ),求 sin +cos 的值. 25 2 2 解:因为 θ ∈(π ,2π ), θ ?π ? 所以 ∈? ,π ?, 2 ?2 ? 所以 sin cos θ = 2 1-cos θ 4 = , 2 5 1+cos θ 3 =- , 2 5 θ =- 2 所以 sin θ θ 1 +cos = . 2 2 5 1 ?π ? 10.已知 2sin? +α ?=sin θ +cos θ ,2sin2β =sin 2θ ,求证:sin 2α + cos 4 2 ? ? 2β =0. ?π ? 证明:由 2sin? +α ?=sin θ +cos θ , 4 ? ? 得 2cos α + 2sin α =sin θ +cos θ , 两边平方得,2(1+sin 2α )=1+sin 2θ ,① 又 sin2β =sin 2θ ,② 由①②两式消去 sin 2θ ,得 2(1+sin 2α )=1+2sin2β , 1 即 2sin 2α +cos 2β =0,所以 sin 2α + cos 2β =0. 2 B 级 能力提升 1.(2016·山东卷)函数 f(x)=( 3sin x+cos x)( 3cos x-sin x)的最小正周期是 ( ) A. π 2 B.π K12 精品文档学习用 k12 精品 C. 3π 2 D.2π 解析:法一:因为 f(x)=( 3sin x+cos x)( 3cos x-sin x) =4? 1 1 ? 3 ?? 3 ? sin x+ cos x?? cos x- sin x? 2 2 2 2 ? ?? ? π? ? π? ? π? ? =4sin?x+ ?cos?x+ ?=2sin?2x+ ?, 6? 6? 3? ? ? ? 2π 所以 T= =π . 2 法二:因为 f(x)=( 3sin x+cos x)( 3cos x-sin

相关文档

[k12精品]2018年秋高中数学第三章三角恒等变换3.2简单的三角恒等变换学案新人教A版必修4
【配套K12】2018-2019学年高中数学苏教版必修4教案:第三章 三角恒等变换 第3课时
【K12教育学习资料】2018-2019学年高中数学苏教版必修4教案:第三章 三角恒等变换 第2课时
【K12教育学习资料】2018-2019学年高中数学苏教版必修4教案:第三章 三角恒等变换 第3课时
[K12]2018-2019学年高中数学苏教版必修4教案:第三章 三角恒等变换 第4课时 两角和与差的正切
jingxinwu.net
90858.net
xaairways.com
tuchengsm.com
gaizaoahe.com
eonnetwork.net
ceqiong.net
bestwu.net
学霸百科
新词新语
电脑版 | 学霸百科